Zachowek w Gdyni

Specjalizujemy się w sprawach o zachowek w Gdyni. Prawnik od zachowków zajmuje się sprawami związanymi z dziedziczeniem. Jego zadaniem jest pomoc osobom uprawnionym do zachowku w dochodzeniu swoich praw. Uprawnionymi do zachowku są osoby bliskie spadkodawcy, które nie zostały uwzględnione w testamencie lub otrzymały w nim zbyt mało. Do osób uprawnionych należą:

  • dzieci, wnuki, prawnuki,
  • małżonek,
  • rodzice,
  • rodzeństwo,
  • dziadkowie.

Kwota zachowku zależy od wartości spadku, wielkości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym, ewentualnej trwałej niezdolności do pracy i innych okolicznościach.

Czym jest zachowek?

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, która ma na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed rozporządzaniem majątkiem w dowolny sposób za życia i po jego śmierci. Komu przysługuje zachowek? Prawo do zachowku przysługuje osobom bliskim spadkodawcy, które nie zostały uwzględnione w testamencie lub otrzymały w nim zbyt mało. Kwota zachowku wynosi połowę udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. W przypadku osób, które są trwale niezdolne do pracy, zachowek wynosi 2/3 udziału spadkowego.

Aby obliczyć wysokość zachowku, należy najpierw ustalić wartość spadku. Wartość spadku to suma wszystkich aktywów (np. nieruchomości, ruchomości, pieniędzy) pomniejszona o pasywa (np. długi). Po ustaleniu wartości spadku należy określić udział spadkowy, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. Udział spadkowy zależy od liczby osób uprawnionych do dziedziczenia.

Zachowek – w jaki sposób się o niego starać?

Osoba uprawniona do zachowku może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Pozew o zachowek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby spadkodawcy. Pozew o zachowek powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko spadkodawcy,
  • datę śmierci spadkodawcy,
  • dane osobowe osoby uprawnionej do zachowku,
  • uzasadnienie, dlaczego osoba uprawniona do zachowku nie otrzymała go w całości lub w części.

Specjalizujemy się również w obsłudze prawnej firm w Gdyni i okolicach.