Zakres usług

Świadczę szeroko rozwinięte usługi prawne. Specjalizuję się w wielu dziedzinach prawa, dzięki czemu mogę oferować kompleksową pomoc prawną. Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obsługuję osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze. Z moich usług korzystają również spółki prawa handlowego, jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje.

 

drewniane klocki

Co wchodzi w zakres świadczonych przeze mnie usług?

 

Prawo rodzinne

 sprawy o rozwód lub separację
 o alimenty
 o rozdzielność majątkową
 o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 o uregulowanie kontaktów z dziećmi
 o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 o ustalenie ojcostwa
 o odebranie, ograniczenie, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 o wydanie zarządzeń opiekuńczych
 o zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego
 o rozwiązanie przysposobienia

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 sporządzanie dokumentów (np. umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów cywilnoprawnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji, umów o szkolenie, wypowiedzeń, upomnień i nagan)
 przygotowywanie opinii prawnych (np. dotyczących stosowania mobbingu, odpowiedzialności porządkowej oraz materialnej pracowników, czasu pracy, rozwiązywania umów, zwolnień grupowych)
 zastępstwo w sprawach sądowych, związanych m.in. z ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypowiedzeniem umowy o pracę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, z uzyskaniem odszkodowania mobbing lub molestowanie seksualne, odwołaniami od kar porządkowych i dyscyplinarnych itd.
 w zakresie ubezpieczeń społecznych – sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, reprezentowanie przed sądem ubezpieczeń społecznych, sprawy o odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

 

Prawo cywilne

• sprawy o zapłatę
• o podział majątku wspólnego
• o zniesienie współwłasności
• o dział spadku
• o zasiedzenie
• o zachowek
• o ochronę dóbr osobistych
• odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
• odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych ( wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie itp.)

 

Prawo administracyjne

• zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym
• odwołania od decyzji organu I instancji
• skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania
• wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

zakres spraw:
• zagospodarowanie przestrzenne
• prawo budowlane
• ochrona środowiska
• postępowanie rozgraniczeniowe
• postępowania wywłaszczeniowe
• sprawy podatkowe

 

Obsługa klientów korporacyjnych:

Oprócz powyższych dziedzin prawa zajmuję się również obsługą Klientów korporacyjnych. Pomagam w zakładaniu oraz rejestracji spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opracowuję wszelkie statuty i umowy, a także sporządzam opinie prawne wszelkich wewnętrznych dokumentów. Reprezentuję Klientów przed sądami w postępowaniach windykacyjnych, upadłościowych oraz egzekucyjnych.