Zakres Usług

Kancelaria Anna Staszewska-Prys

Prawo rodzinne

sprawy o rozwód lub separację
o alimenty
o rozdzielność majątkową
o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
o uregulowanie  kontaktów z dziećmi
o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
o ustalenie ojcostwa
o odebranie, ograniczenie, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej
o wydanie zarządzeń opiekuńczych
o zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletniego
o rozwiązanie przysposobienia

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

sporządzanie dokumentów (np. umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów cywilnoprawnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji, umów o szkolenie, wypowiedzeń, upomnień i nagan)
przygotowywanie opinii prawnych (np. dotyczących stosowania mobbingu, odpowiedzialności porządkowej oraz materialnej pracowników, czasu pracy, rozwiązywania umów, zwolnień grupowych)
zastępstwo w sprawach sądowych, związanych m.in. z ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypowiedzeniem umowy o pracę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, z uzyskaniem odszkodowania mobbing lub molestowanie seksualne, odwołaniami od kar porządkowych i dyscyplinarnych itd.
w zakresie ubezpieczeń społecznych – sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, reprezentowanie przed sądem ubezpieczeń społecznych, sprawy o odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych

 

Prawo cywilne

• sprawy o zapłatę
• o podział majątku wspólnego
• o zniesienie współwłasności
• o dział spadku
• o zasiedzenie
• o zachowek
• o ochronę dóbr osobistych
• odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
• odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych ( wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie itp.)

 

Prawo administracyjne

• zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym
• odwołania od decyzji organu I instancji
• skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania
• wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

zakres spraw:
• zagospodarowanie przestrzenne
• prawo budowlane
• ochrona środowiska
• postępowanie rozgraniczeniowe
• postępowania wywłaszczeniowe
• sprawy podatkowe

 

Obsługa klientów korporacyjnych:

• zakładanie i rejestracja spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym
• opracowywanie statutów i umów spółek, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i fundacji
• sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie wewnętrznych dokumentów, regulaminów, protokołów, uchwał i zarządzeń
• obsługa prac zarządu i rady nadzorczej
• sporządzanie oraz analizowanie umów w obrocie gospodarczym
• prowadzenie egzekucji przedsądowej
• prowadzenie spraw windykacyjnych przed sądami
• prowadzenie postępowań egzekucyjnych
• przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej
• reprezentacji w postępowaniu upadłościowym
• zgłaszania wierzytelności do masy upadłości