Opłata z tytułu usunięcia uszkodzonego pojazdu i jego przechowywania

Jak wysoka może być opłata z tytułu usunięcia uszkodzonego pojazdu z jezdni, jego przechowywania i wyzłomowania ? Otóż zajmowałam się swego czasu sprawą, w której dzięki znajomości orzecznictwa sądów administracyjnych udało się “uratować” klienta od zapłaty ponad 35 tys. zł!

zardzewiały samochód

 

 

Stan faktyczny

W dniu 23.12.2010r. uszkodzony po wypadku pojazd klienta zholowano z drogi i przetransportowano na parking strzeżony. Właściciel wyjechał granicę i nigdy nie odebrał swojego samochodu. Dopiero w 2014r. Sąd Rejonowy w Wejherowie orzekł przepadek przedmiotowego pojazdu na rzecz Powiatu Wejherowskiego. A po kolejnych 3 latach starostwo wszczęło postępowanie o zwrocie należności z tytułu usunięcia, przechowywania i wyzłomowania pojazdu. Kwotę naliczono do dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o przepadku ww. pojazdu. Posłużono się do tego stawkami parkowanie obowiązującymi od dnia 23.12.2010r. do dnia 09.07.2014r. Za 4 lata parkowania naliczono opłatę w wysokości- bagatela- prawie 35. tys. złotych!

 

Orzecznictwo WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 376/15, w podobnym stanie faktycznym napisał:

Podstawę prawną rozstrzygnięcia w sprawie stanowiły przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Stosownie do treści art. 130a ust. 10 ustawy, starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Występuje, jeśli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.

W świetle powyższych przepisów koszty obciążają osobę, która w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu była jego właścicielem lub dysponentem. Obowiązek ponoszenia kosztów, o których mowa w tym przepisie, nie jest jednak nieograniczony, a ich wysokość powinna podlegać kontroli. Koszty przechowywania pojazdu są iloczynem stawki opłaty określonej w uchwale Rady Powiatu oraz długości przechowywania pojazdu na parkingu. Ten drugi element musi podlegać ocenie organu, co do zasadności długości okresu przechowywania pojazdu.

Wysokość kosztów usunięcia pojazdu z drogi publicznej obciążająca osobę będącą właścicielem pojazdu w dniu wydania dyspozycji jego usunięcia musi być uzasadniona. Wydaje się oczywiste, że koszty uzasadnione, to tylko te koszty, które Skarb Państwa, a obecnie Starosta musi normalnie ponieść do chwili, gdy samochód zostanie odebrany przez właściciela, albo gdy właściciela nie można ustalić lub odnaleźć lub nie chce on odebrać pojazdu, do chwili gdy samochód zostanie sprzedany lub rozmontowany. Czas przeznaczony na uregulowanie stanu prawnego pojazdu nie może być nadmiernie wydłużany. Podstawę prawną do tego daje art. 130a ust. 10 ustawy. Ponadto starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10 nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia (ust. 10 a art. 130a p.r.d.).

 

Przepisy a praktyka urzędnicza

Oto dalszy cytat z wyroku Sądu Administracyjnego w Łodzi: Podkreślić więc należy, że ustawa wyraźnie kładzie nacisk na to, aby przechowywanie samochodu na parkingu nie było nadmiernie wydłużane nakazując wystąpienie z wnioskiem do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu po upływie 3 miesięcy od jego odholowania, gdy właściciel został powiadomiony, a po upływie 4 miesięcy, gdy właściciel (osoba uprawniona) nie został ustalony. Wskazuje na to kategoryczne sformułowanie “starosta występuje z wnioskiem…” (…) Skarżącego nie powinny obciążać skutki finansowe ewentualnych zaniechań, czy bezczynności leżące po stronie organu, powodujące, że samochód, być może bez uzasadnionych przyczyn, przechowywano na parkingu strzeżonym przez kilka lat, generując niepotrzebne koszty.

 

Odwołanie do SKO

W naszym odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego powołaliśmy się na powyższe orzeczenie WSA w Łodzi. Ponadto zwróciliśmy uwagę, iż z przetrzymywania cudzego samochodu na parkingu powiatowym przez 4 lata, zamiast przez 3 miesiące wskazane w ustawie, starostowo uczyniło sobie nowy sposób na zarabianie pieniędzy kosztem obywateli. Argument ten najwyraźniej zadziałał, bowiem starosta uchylił decyzję o wysokości opłaty i umorzył postępowanie w sprawie.

Przypominam zatem, że sprawy administracyjne to jedna z dziedzin, w której radca prawny może Państwu znacząco pomóc: zakres-uslug/