Kara administracyjna nałożona przez Sanepid

Coraz częściej do kancelarii zgłaszają się klienci, na których została nałożona przez Sanepid pieniężna kara administracyjna. Faktycznie, w chwili obecnej, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez obywatela przepisów związanych z istniejącym stanem epidemii, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może nałożyć karę administracyjną.

stos monet

 

Ważne jest to, że od decyzji takiej służy, w ciągu 14 dni, odwołanie do wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Odwołanie takie nie wymaga żadnych opłat, trzeba tylko pamiętać, że składa się je pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Niestety zaskarżenie kary nie wstrzymuje jej wykonania. Tak czy inaczej należy ją zapłacić w ciągu 7 dni od wydania decyzji. Jeśli wojewódzki inspektor sanitarny podtrzyma decyzję o karze, można wówczas zaskarżyć ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednakże tu obowiązują już opłaty uzależnione od wysokości nałożonej kary.

Coraz częściej do kancelarii zgłaszają się klienci, na których została nałożona przez Sanepid pieniężna kara administracyjna. Faktycznie, w chwili obecnej, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez obywatela przepisów związanych z istniejącym stanem epidemii, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może nałożyć karę administracyjną. Ważne jest to, że od decyzji takiej służy, w ciągu 14 dni, odwołanie do wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

 

Odwołanie takie nie wymaga żadnych opłat, trzeba tylko pamiętać, że składa się je pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Niestety zaskarżenie kary nie wstrzymuje jej wykonania. Tak czy inaczej należy ją zapłacić w ciągu 7 dni od wydania decyzji. Jeśli wojewódzki inspektor sanitarny podtrzyma decyzję o karze, można wówczas zaskarżyć ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednakże tu obowiązują już opłaty uzależnione od wysokości nałożonej kary.

 

Kara administracyjna – wysokość grzywny nałożonej przez Sanepid

Nakładane przez Sanepid na obywateli kary mogą sięgać nawet 30 000 zł. Może to mieć miejsce np. w razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną. Mówi o tym art. 15zzzn ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842). Można tu jednak skutecznie podważać wysokość nałożonej kary i wskazywać na jej niewspółmierność w stosunku do popełnionego czynu. Oto bowiem w stanie klęski żywiołowej czy stanie wyjątkowym naruszenie tych samych zakazów poruszania się i gromadzenia maksymalny wymiar kary wynosi 5.000zł!

 

Złagodzenie kary administracyjnej nałożonej przez Sanepid

Nałożoną karę administracyjną można również złagodzić w związku z ważnym interesem ukaranego. Ale tylko na jego wniosek skierowany do tego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który nałożył karę. Przewiduje to art. 189k Kodeksu postepowania administracyjnego. Podobnie, na wniosek ukaranego, sanepid może odroczyć termin jej wykonania. Może ona również zostać rozłożona na raty,  a nawet umorzona w całości lub w części. Aby to uzyskać, należy tylko wykazać niemożność jej wykonania lub ważny interes ukaranego.

Zapraszam do kontaktu