Jak wygląda zniesienie współwłasności?

Zniesienie współwłasności to proces prawny, który pozwala na rozwiązanie sytuacji, gdy kilka osób posiada wspólny tytuł własności do nieruchomości. Zniesienie współwłasności może mieć miejsce z różnych powodów. Najczęściej jest to konsekwencja dziedziczenia nieruchomości przez kilka osób, rozwodu lub innych zmian w życiu prywatnym współwłaścicieli. Podstawą prawną dla przeprowadzenia tego procesu jest Kodeks cywilny, w którym art. 197 mówi o możliwości żądania zniesienia współwłasności przez każdego ze współwłaścicieli.

 

zniesienie współwłasności

 

Sposoby zniesienia współwłasności

Zniesienie współwłasności może odbyć się na dwa sposoby - przez porozumienie stron lub przez orzeczenie sądu.

a) Porozumienie stron

Najszybszym i najprostszym sposobem jest zawarcie umowy między wszystkimi współwłaścicielami, której celem jest ustalenie, jak mają być podzielone prawa do nieruchomości. Umowa ta musi być zawarta w formie aktu notarialnego, co wiąże się z koniecznością poniesienia opłat notarialnych. Wysokość tych opłat zależy od wartości nieruchomości.

b) Orzeczenie sądu

Jeśli współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia co do podziału nieruchomości, jeden z nich może wystąpić do sądu z żądaniem zniesienia współwłasności. Sąd może orzec o podziale nieruchomości, uwzględniając proporcje udziałów poszczególnych współwłaścicieli. Proces sądowy wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie oraz kosztami sądowymi, które muszą być pokryte przez strony. Sprawami o zniesienie współwłasności zajmuje się nasz adwokat w Gdyni.

 

Skutki prawne zniesienia współwłasności

Zniesienie współwłasności prowadzi do powstania odrębnych praw własności dla każdego ze współwłaścicieli. Oznacza to, że każdy z nich staje się wyłącznym właścicielem swojej części nieruchomości i może nią swobodnie dysponować. W przypadku gdy podział nieruchomości jest niemożliwy ze względu na jej charakter (np. mieszkanie w bloku), sąd może orzec o przysługujących każdemu ze współwłaścicieli prawach do korzystania z nieruchomości lub o przekształceniu współwłasności w inną formę wspólnoty.