Ile trwa i jak przebiega postępowanie rozwodowe?

Czas trwania postępowania rozwodowego może być różny w zależności od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Średnio jednak można przyjąć, że rozwód w Polsce trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Wpływ na długość tego procesu mają między innymi stopień skomplikowania sprawy, obciążenie sądu czy współpraca stron.

 

papiery rozwodowe

 

Ważnym czynnikiem wpływającym na czas trwania postępowania jest również zgoda na rozwód bez orzekania o winie. Jeśli strony wyrażą taką zgodę, postępowanie może przebiegać znacznie szybciej. W przypadku braku zgody na rozwód bez orzekania o winie sąd musi zbadać przyczyny rozpadu małżeństwa, co może wydłużyć czas trwania sprawy.

 

Przebieg postępowania rozwodowego

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się od wniosku o rozwód, który należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stron. Wniosek taki można złożyć samodzielnie lub przy pomocy adwokata albo radcy prawnego. Warto zaznaczyć, że w przypadku wspólnego wniosku o rozwód, koszty sądowe są niższe.

Po złożeniu wniosku o rozwód sąd wyznacza termin rozprawy. Na rozprawie obecni są małżonkowie oraz ich pełnomocnicy, jeśli takowych mają. Sąd wysłuchuje stron oraz ewentualnych świadków, a także zapoznaje się z dowodami przedstawionymi przez małżonków. Następnie sąd podejmuje decyzję o rozwodzie lub oddaleniu wniosku.

 

Konsekwencje rozwodu

W trakcie postępowania rozwodowego sąd może orzec o winie jednej ze stron lub obu stron za rozpad małżeństwa. Orzeczenie o winie może mieć wpływ na podział majątku wspólnego, alimenty czy opiekę nad dziećmi. Jeśli strony nie wyrażą zgody na rozwód bez orzekania o winie, sąd musi zbadać przyczyny rozpadu małżeństwa i wskazać winnego.